Ontstaan en werkwijze

Arogyamma Kadasani en John Houtbraken vestigden zich in 1979, kort na hun huwelijk, in India. Ze hadden elkaar in Nederland leren kennen. Zij werd geboren in Andhra Pradesh in Zuid India, studeerde in de zestiger jaren medicijnen in Nijmegen en werkte daarna in Nederland als arts. Hij werd geboren in Rotterdam en werkte lange tijd in Kenia als aannemer/uitvoerder voor de missie van Mill Hill. Ze besloten samen naar India te gaan, het land waar Arogyamma opgroeide. Zij werkte er sindsdien jarenlang als arts en hij als coördinator van bouwprojecten.
Naast hun werk bouwden ze een netwerk van sponsors op in Nederland en elders in Europa. Het bijeengebrachte geld kwam met name ten goede aan kinderen die werden ondersteund bij het volgen van onderwijs. Aanvankelijk werden alle sponsors persoonlijk op de hoogte gesteld van de bestemming van hun giften: zij ontvingen een foto en de gegevens van het kind dat op hun kosten naar school kon gaan. De hulpverlening werd gekenmerkt door direct persoonlijk contact en kleinschaligheid. Al het werk werd in die periode door Arogyamma en John persoonlijk gedaan. De hulpverlening was heel direct, van hand tot hand.
In de loop der jaren groeide dat werk gestaag. Eind 1999 is daarom de stichting Suryodaya opgericht en is een nieuwe organisatieopzet uitgewerkt. De sponsorgelden worden sindsdien over verschillende projecten verdeeld en via de stichting toevertrouwd aan de projectuitvoerders. De Indiase Minderbroeders Franciscanen treden daarbij op als intermediair. Samen met John houden ze ook toezicht op de besteding. Hiertoe is een formele samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Tot begin 2015 vertegenwoordigden John en Arogyamma samen de stichting in India. Na het terugtreden van Aro (vanwege haar gezondheid) vervult John deze rol alleen. Deze opzet staat garant voor de correcte naleving van de Indiase wetgeving betreffende buitenlandse sponsoring en voor de continuïteit van betaling, financiële verslaglegging en controle.

Suryodaya heeft in overleg met de partners in India regels en criteria uitgewerkt waaraan aanvragen moeten voldoen en afspraken gemaakt over de verslaglegging. Het overmaken van gelden is veilig, snel en goedkoop geregeld omdat we gebruik maken van de bankfaciliteiten van de Franciscanen. Monitoring van de projecten gebeurt in nauwe samenwerking met onze partners ter plaatse, waardoor taken kunnen worden verdeeld en het zicht op de voortgang van de projecten gewaarborgd is. Wat ook gewaarborgd blijft is dat ‘niets aan de strijkstok blijft hangen’. Al het werk wordt onbezoldigd gedaan en alle donaties komen dus rechtstreeks ten goede aan de kinderen en hun families. De overheadkosten zijn al jaren stabiel op ongeveer 2%. Ook bleef onveranderd het doel van de inspanningen, zoals het in de statuten van de stichting is verankerd: kansarme kinderen in India helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Omdat de jaren voor Aro inmiddels zwaar wegen heeft ze zich begin 2015 teruggetrokken uit het actieve werk. Ze is nog wel op een afstand betrokken voor advies. Het bezoeken van de projecten gebeurt nu door John met een vertegenwoordiger van de franciscanen die daarvoor steeds gedurende een aantal jaren wordt aangesteld.

De stichting rapporteert elk jaar kort voor de Kerst in een Jaarbrief aan haar sponsors over de bereikte resultaten. Daarin worden ook voorlopige financiële cijfers per 1 december van het dan nog lopende jaar over de voorafgaande 12 maanden gepresenteerd. Elk jaar rond mei verschijnt het definitieve financiële jaarverslag over het hele voorafgaande jaar.

De stichting draait volledig op vrijwilligers/sters, zowel in India als in Nederland. Gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd, maar dit gebeurt in de praktijk zelden. Deze zelf betaalde onkosten worden beschouwd als donaties aan de stichting.

De stichting hanteert een vastgesteld privacyprotocol.